ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 ตำบลชุมแพจะเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
215
เดือนที่แล้ว
1,187
ปีนี้
5,043
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
7,137
ไอพี ของคุณ
3.80.160.29


การประชุมประชาคม"โคกห้วยอีเบ้าสาธารณประโยชน์",องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "โคกห้วยอีเบ้าสาธารณประโยชน์" เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

04 สิงหาคม 2563

การป้องก้นและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019
(COVID
–19)) ส าหรับสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

23 กรกฎาคม 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชุมแพเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) และเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณสุขในหมู่บ้าน จำนวน 33,000.- บาท เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อควบคุมป้องกันเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางกลุ่ม อสม. ได้จัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็นกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กลุ่ม อสม.ออกตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง 11 หมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ 2 ตรวจคัดกรองประชาชน โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบอาการเข้าข่ายก็รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

กิจกรรมที่ 3 ตรวจคัดกรองประชาชน/ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมาภายในพื้นที่ตำบลชุมแพ รวมไปถึงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม อสม.แต่ละหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

20 กรกฎาคม 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชุมแพเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชุมแพเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) และเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณสุขในหมู่บ้าน จำนวน 33,000.- บาท เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อควบคุมป้องกันเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางกลุ่ม อสม. ได้จัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็นกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กลุ่ม อสม.ออกตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง 11 หมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน
กิจกรรมที่ 2 ตรวจคัดกรองประชาชน โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบอาการเข้าข่ายก็รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
กิจกรรมที่ 3 ตรวจคัดกรองประชาชน/ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมาภายในพื้นที่ตำบลชุมแพ รวมไปถึงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม อสม.แต่ละหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
20 กรกฎาคม 2563

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ดังนีั้ โครงการตวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2563

20 กรกฎาคม 2563

 โครงการหญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ดังนีั้ โครงการหญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2563

20 กรกฎาคม 2563

โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ดังนี้ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2563

20 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีจัดเก็บ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีจัดเก็บ ประจำปี 2563

13 กรกฎาคม 2563

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ ครบรอบ 77 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพร่วมกับอำเภอชุมแพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ ครบรอบ 77 ปี ณ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานโนนเมืองและวัดพระนอนพัฒนาราม

01 กรกฎาคม 2563

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

นายอดุลย์  ป้องกัน ท้องถิ่นอำเภอชุมแพ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

30 มิถุนายน 2563

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ นำโดยนายวิทยา  ร้อยดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ นำจ่ายเงินให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ปี2563 แก่ ประชาชนหมู่ที่5 บ้านหนองบัว  หมู่ที่7 บ้านหนองจิก และหมู่ที่8 บ้านแก้งยาว

15 มิถุนายน 2563

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลชุมแพมอบเงินแก่ญาติผู้เสียชีวิต

15 มิถุนายน 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

อบต.ชุมแพ ร่วมกับอำเภอชุมแพ ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "
นำโดย นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ หนองหินลาด บ้านดอนหัน ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

08 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

 

15 เมษายน 2563

การประเมิน ITA ของ อบต.ชุมแพ  ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/wy9ve3

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wy9ve3

 

10 เมษายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)