ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,611
ปีนี้
7,258
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
35,556
ไอพี ของคุณ
3.238.72.122


1
ประชุมสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมชาย อ้วนพรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ และนางภาวิณี พุทธศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมสัญจรตำบลชุมแพ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าบ้านแห่

10 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีสมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

12 เมษายน 2565

การออกประชาคม โครงการระบบการจัดเก็บการจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายสมชาย อ้วนพรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ทั่ง 11 หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื่นที่ อบต.ชุมแพ โดยมีประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการมารับฟังเป็นอย่างดี

23 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 11 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

08 มีนาคม 2565

สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 

สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย จำนวน ๔ ตอน ได้แก่

 

ตอนที่ ๑ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

https://www.youtube.com/watch?v=5bGMqMEWTjA&t=71s

 

ตอนที่ ๒ อัตราภาษีป้าย

https://www.youtube.com/watch?v=WgK8MPLyjK4&t=55s

 

ตอนที่ ๓ กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

https://www.youtube.com/watch?v=sa5AF-HwCzA&t=65s

 

ตอนที่ ๔ ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

https://www.youtube.com/watch?v=ktTDSrmz5mA&t=69s

02 มีนาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 

 คลิก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

                 

                      หรือแสกนผ่านคิวอาร์โค๊ด

01 มีนาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

 

คลิก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

                         หรือแสกนผ่านคิวอาร์โค๊ด

01 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฎิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมมอบนโยบายการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

นายสมชาย  อ้วนพรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้มอบนโยบายการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

18 กุมภาพันธ์ 2565

นายสมชาย อ้วนพรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพพร้อมด้วยผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
12 มกราคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ครั้งแรก พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติในพิธีประดับขีดแก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ รวมถึงลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ประธานสภาฯและรองประธานสภา และได้ให้โอวาสตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

06 มกราคม 2565

แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
04 มกราคม 2565

แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
04 มกราคม 2565

การกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยแรกประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
04 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ,chumphae.go.th
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในการประกาศผลการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวา่คม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่อ้างถึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายอำเภอชุมแพจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
31 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)