ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 ตำบลชุมแพจะเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
465
เดือนที่แล้ว
1,187
ปีนี้
5,293
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
7,387
ไอพี ของคุณ
18.207.108.191
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘12 มิ.ย. 2562
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓12 มิ.ย. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล และเลขานุการสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘12 มิ.ย. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓12 มิ.ย. 2562
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้สภาตำบลซึ่งได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓12 มิ.ย. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘12 มิ.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๐12 มิ.ย. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗12 มิ.ย. 2562
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔12 มิ.ย. 2562
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓12 มิ.ย. 2562
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำ บล พ.ศ. 253812 มิ.ย. 2562
12กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗12 มิ.ย. 2562
13กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗12 มิ.ย. 2562
14กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗12 มิ.ย. 2562
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗12 มิ.ย. 2562
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริห12 มิ.ย. 2562
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหา12 มิ.ย. 2562

1