ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,661
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
21,487
ปีที่แล้ว
22,763
ทั้งหมด
72,548
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ตัวชี้วัดการประเมิน ITA

 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

คลิก 

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก 

o3

อำนาจหน้าที่

คลิก 

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก 

o5

ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8

Q&A

คลิก 

o9

Social Network

คลิก 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

คลิก

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก 

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก 

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก 

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก 

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก 

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก 

o17

E-service

คลิก 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก 

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก 

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิก 

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก 

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิก 

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก 

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก 

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก 

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คลิก 

o30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คลิก

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

คลิก 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิก 

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิก 

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิก

การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คลิก

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คลิก 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก 

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

คลิก 

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

คลิก 

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก