ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ :ตำบลชุมแพเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เทคโนโลยี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,271
เดือนที่แล้ว
2,307
ปีนี้
20,325
ปีที่แล้ว
15,915
ทั้งหมด
48,623
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ด้านกายภาพ


1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เลขที่ 403 หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชุมแพ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแพ ประมาณ 6 กิโลเมตร


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำเชิญไหลผ่านและมีเขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำเชิญตามโครงการพระราชดำริอีก 1 แห่ง ที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำธรรมชาติอีก หลายแห่ง และมีการทำคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และระบบชลประทานไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีเนื้อที่ทั้งหมด 16.51ตารางกิโลเมตร/หรือประมาณ 10,318 ไร่

ทิศเหนือ         จด เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก      จด เขตตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ และเขตตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้             จด เขตอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก     จด เขตตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิ เฉลี่ยประมาณ 30.13 องศาเซลเซียส

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยวัดได้ประมาณ 845 มิลลิเมตร

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.48 องศา เซลเซียสแม้ฤดูฝนจะมีระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แต่โดยทั่วไปจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงในราวเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม และจะตกใหม่ในช่วงเดือนกันยายนโดยสรุปแล้วยังประสบสภาวะฝนทิ้งช่วงเสมอเป็นต้นเหตุให้การเพราะปลูกมักประสบปัญหาฝนแล้วอยู่ประจำ

 

1.4 ลักษณะของดิน


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำเชิญ เป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดหล่อเลี้ยง ประชากรในอำเภอชุมแพและอำเภอที่ใกล้เคียง อำเภอชุมแพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำเชิญที่บ้านดอนหัน หมู่ 9 ทำให้ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมากมาย

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีลักษณะของไม้และป่าไม้เป็น ป่าไม้ผลัดใบ ส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็น ป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปของป่าเบญจพรรณเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขาดกลางเป็นส่วนมาก พื้นที่ ป่าไม่รกทึบมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆขึ้นอยู่มากในฤดูแล้ง มีพันธุ์ไม้ขึ้นคละกันมากชนอด เช่น ไม้สักแดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัง ตะแบก เป็นต้น พืชชั้นล่างก็มีพวกหญ้า ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆเช่น ไผ่ป่าไผ่รวก เป็นต้น

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง


2.1 เขตการปกครอง


เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีทั้งสิ้น11หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 11
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน - หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ -

รูปภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง

 

2.2 ประชากรแยกตามสัญชาติ


ตารางที่ 1 จำนวนประชากรแยกตามสัญชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

สัญชาติ

ชาย

หญิง

รวม

สัญชาติไทย

3,146

3,210

6,356

สัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย

3

0

3

สัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน

3

0

3

รวมทุกสัญชาติ

3,149

3,210

6,359

2.3 การเลือกตั้ง


     องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. 11 หมู่บ้าน สถานที่ในการจัดการ เลือกตั้งทั่วไป ภายในศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หรือในวัด โดยมีผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ดำเนินการร่วมกัน จำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมจำนวน 5,344 ราย เป็นเพศชาย 2,614 ราย เพศ หญิง 2,730 ราย มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

หมู่บ้าน

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (อายุ15 ปีขึ้นไป)

ชาย

หญิง

รวม

1. บ้านแห่

260

274

534

2. บ้านนาดอกไม้

329

361

690

3. บ้านมาลา

449

510

959

4. บ้านโนนเมือง

139

143

282

5. บ้านหนองบัว

250

263

513

6. บ้านเชิญ

92

76

168

7. บ้านหนองจิก

338

355

693

8.  บ้านแก้งยาว

156

163

319

9.  บ้านดอนหัน

227

221

448

10.  บ้านสว่างวารี

187

165

352

11.  บ้านหนองบัว

187

199

386

รวม

2,614

2,730

5,344


ที่มา : ที่ว่าการอำเภอชุมแพ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ที่ มีส่วนร่วมในการดูแลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ร่วมกัน ดังนี้

1. นายบุญมี ทองดี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
2. นายประเวศ จำรัสแนว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1
3. นายวันทา ทองดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1
4. นายปรีชา ชนะ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2
5. นายพิเชษฐ ทาขุลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 2
6. นายพิทักษ์ หมื่นชั่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 2
7. นายสมจิตร ฤาชา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3
8. นายบูรณะ พินิจลึก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 3
9. นายสำอาง มูลคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 3
10. นายพุทธชนพัฒน์ พูนศรีนันทพัทร ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 /กำนัน
11. นายเสกสรร เสิกภูเขียว ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
12. นายยงยุทธ จ้อยภูเขียว ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
13. นายประสิทธิ์ เวชวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 4
14. นางธานี บัวผาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 4
15. นายทองพูล จันทร์ภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
16. นายหนูสอน สอนชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
17. นางสุภาภรณ์ วงรัตนานุกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
18. นายสนิท พุทธาศรี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6
19. นางสมัย เจริญสมบัติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 6
20. นางยุพิน เจียจินดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 6
21. ว่าที่ รต.สมยศ ทุยเวียง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
22. นายสมหมาย เสิกภูเขียว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
23. นายสุวัตร ศรีทำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
24. นายรังรอง จราฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8
25. นายสุเนตร ปลืมสุด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 8
26. นางสุวรรณี ยะโคนัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 8
27. นายคำพอง โอมหงส์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9
28. นายประเสริฐ ทีภูเวียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 9
29. นายทำนอง เจริญคุณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 9
30. นายปรีชา แข็งแอ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10
31. นายทองใส อึ่งหนองบัว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 10
32. นางมณี แคภูเขียว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 10
33. นายสุบท น้อยทา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11
34. นางสายทอง ชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 11
35. นายชราวุฒิ นาคภูมิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 11

 

3. ประชากร


3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


     จำนวนประชากร ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ประชากรทั้งสิ้น 6,359 คน แยกเป็นชาย 3,149 คน แยกเป็นหญิง 3,210 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,946 ครัวเรือน และจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) รวมทั้งสิ้น 4,449 คน แยกเป็นชาย 2,194 คน แยกเป็นหญิง 2,255 คน มี ครัวเรือนทั้งหมด 1,552 ครัวเรือน

 

ตารางที่ 3 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวน/หลัง

ชาย

หญิง

รวม

0

หมู่ที่ 0 ชุมแพ

40

20

60

1

1

บ้านแห่

308

321

629

168

2

บ้านนาดอกไม้

378

406

784

221

3

บ้านมาลา

529

572

1,101

313

4

บ้านโนนเมือง

165

181

346

110

5

บ้านหนองบัว

316

319

635

174

6

บ้านเชิญ

98

87

185

64

7

บ้านหนองจิก

413

413

826

224

8

บ้านแก้งยาว

197

197

394

133

9

บ้านดอนหัน

263

262

525

159

10

บ้านสว่างวารี

206

198

404

230

11

บ้านหนองบัว

236

243

479

149

รวม

3,149

3,210

6,359

1,946

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561


จากตารางที่ 3 พบว่า จำนวนประชากร ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ประชากรทั้งสิ้น 6,359 คน แยก เป็นชาย 3,149 คน แยกเป็นหญิง 3,210 คน จำนวนครัวเรือน 1,946 หลัง โดยประชากรที่อาศัยอยู่มากที่สุด คือ หมู่ 3 บ้านมาลา จำนวน 1,101 คน จำนวนครัวเรือน 313 หลัง รองลงมาคือ หมู่ 7 บ้านหนองจิก จำนวน 826 คน จำนวนครัวเรือน 224 หลัง และน้อยที่สุดคือ หมู่ 6 บ้านเชิญ จำนวน 185 คน จำนวนครัวเรือน 64 หลัง

 

ตารางที่ 4 รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) ระดับตำบล ปี 2561

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวน/หลัง

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแห่

199

214

413

143

2

บ้านนาดอกไม้

191

197

388

189

3

บ้านมาลา

368

373

741

276

4

บ้านโนนเมือง

133

133

266

89

5

บ้านหนองบัว

253

270

523

159

6

บ้านเชิญ

58

52

110

48

7

บ้านหนองจิก

340

349

689

166

8

บ้านแก้งยาว

137

157

294

97

9

บ้านดอนหัน

201

195

396

139

10

บ้านสว่างวารี

160

152

312

134

11

บ้านหนองบัว

154

163

317

112

รวม

2,194

2,255

4,449

1,552

 

ที่มา : พัฒนาการอำเภอชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

จากตารางที่ 4 พบว่า จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) รวม ทั้งสิ้น 4,449 คน แยกเป็นชาย 2,194 คน แยกเป็นหญิง 2,255 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,552 ครัวเรือน โดย ประชากรที่อาศัยอยู่มากที่สุด คือ หมู่ 3 บ้านมาลา จำนวน 741 คน จำนวนครัวเรือน 276 หลังคา รองลงมา คือ หมู่ 7 บ้านหนองจิก จำนวน 689 คน จำนวนครัวเรือน 166 หลังคา และน้อยที่สุดคือ หมู่ 6 บ้านเชิญ จำนวน 110 คน จำนวนครัวเรือน 48 หลังคา

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร


   จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุและเพศ ของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) ระดับตำบล ดังนี้

ตารางที่ 5 จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 ที่อาศัยอยู่ในวันสำรวจ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) ระดับตำบล

 

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำนวนรวม (คน)

1 เดือน ถึง 5 เดือน

1

2

3

6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน

8

4

12

1 ปี 1 เดือน – 2 ปี

21

22

43

3 ปี – 5 ปี

66

54

120

6 ปี – 12 ปี

144

129

273

13 ปี – 14 ปี

42

44

86

15 ปี – 18 ปี

95

89

184

19 ปี -25 ปี

162

173

335

26 ปี – 34 ปี

254

246

500

35 ปี – 49 ปี

488

528

1,016

50 ปี -59 ปี

387

425

812

60 ปี ขึ้นไป

526

539

1,065

รวมทั้งหมด

2,194

2,255

4,449

 

ที่มา : พัฒนาการอำเภอชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561


จากตารางที่ 5 จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 ที่อาศัยอยู่ในวันสำรวจข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) ระดับตำบล ช่วงอายุประชากรที่อาศัยอยู่มากที่สุดคือ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,065 คน รองลงมามีช่วงอายุ 35 – 49 ปี จำนวน 1,016 คน และน้อยที่สุดมีช่วงอายุ 1 เดือน ถึง 5 เดือน จำนวน 3 คน

 

4. สภาพทางสังคม


4.1 การศึกษา


1) จำนวนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้แก่เด็กประชาชนในพื้นที่ จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

1.1) โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
1.2) โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง
1.3) โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จำนวน - แห่ง
1.4) ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง
1.5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 11 แห่ง

 


2) ข้อมูลโรงเรียน
2.1) โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 6 โรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 แห่งที่ 1 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุ เคราะห์

 

บุคลากรของโรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา

6

10

16

- พนักงานจ้าง

1

1

2

รวม

7

11

18

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

- ชั้นอนุบาล 1

8

8

16

- ชั้นอนุบาล 2

8

7

15

รวมอนุบาล

16

15

31

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2

8

10

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

8

6

14

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8

8

16

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7

9

16

รวมประถมศึกษาปีที่ 1-4

25

31

56

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9

14

23

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7

7

14

รวมประถมศึกษาปีที่ 5-6

16

21

37

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4

5

9

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

11

3

14

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9

-

9

รวมมัธยมศึกษา

24

8

32

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

81

75

156

 

ที่มา : ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558


ตารางที่ 7 โรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 แห่งที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนน เมือง

 

บุคลากรของโรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4

10

14

- พนักงานจ้าง

1

1

2

รวม

5

11

16

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

- ชั้นอนุบาล 1

7

7

14

- ชั้นอนุบาล 2

2

5

7

รวมอนุบาล

9

12

21

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

8

2

10

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

6

9

15

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4

4

8

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8

5

13

รวมประถมศึกษาปีที่ 1-4

26

20

46

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5

5

10

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4

5

9

รวมประถมศึกษาปีที่ 5-6

9

10

19

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

6

5

11

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

10

3

13

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7

4

11

รวมมัธยมศึกษา

23

12

35

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

67

54

121

 

ที่มา : ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558

 

2.2) ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนจำนวน3 แห่ง

ตารางที่ 8 ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 1 บ้านหนองบัว (อบต.จัดตั้งเอง)

บุคลากรของศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ชาย

หญิง

รวมจำนวน

- ครูผู้ดูแลเด็ก

-

3

3

- ผู้ดูแลเด็ก

-

1

1

รวม

-

4

4

-เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

18

14

32

รวมจำนวนเด็กเล็กทั้งหมด

18

24

32

 

ที่มา : ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 

ตารางที่ 9 ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 2 วัดพัฒนารามหนองจิก (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)

บุคลากรของศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ชาย

หญิง

รวมจำนวน

- ผู้ดูแลเด็ก

-

1

1

- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

-

1

1

รวม

-

2

2

-เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

26

9

35

รวมจำนวนเด็กเล็กทั้งหมด

26

9

35

ที่มา : ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 


ตารางที่ 10 ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 3 ศูนย์เด็กเล็กวัดธาตุ (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)

บุคลากรของศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ชาย

หญิง

รวมจำนวน

- ผู้ดูแลเด็ก

-

3

3

- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

รวม

-

3

3

-เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

17

11

28

รวมจำนวนเด็กเล็กทั้งหมด

17

11

28

ที่มา : ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 

4.2 สาธารณสุข


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลาตำบลชุมแพ จำนวน 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง
- ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน - แห่ง
- ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ชุมแพ จำนวน 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน ร้อยละ 100

 

4.3 อาชญากรรม


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีดังนี้

- สถานีตำรวจ จำนวน - แห่ง
- สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง

 

4.4 ยาเสพติด


    ปัญหาด้านยาเสพติด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ยังไม่มีข้อมูลผู้ค้าผู้เสพ ในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพได้ ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์


- ลูกเสือชาวบ้าน (พ.ศ.2525, พ.ศ.2538, พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542) 4 รุ่น
- ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น - คน
- กลุ่ม อสม. 11 หมู่บ้าน
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันพลเรือน (อปพร.) 1 กลุ่ม

- กลุ่มอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 1 กลุ่ม
- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ (อปพร.) 1 กลุ่ม
- กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 1 กลุ่ม

 

5 ระบบบริการพื้นฐาน


5.1 การคมนาคมขนส่ง


      การเดินทางโดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อาศัยถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน คือ ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังบางสาย ถนนหลายสายค่อนข้างชำรุด สำหรับถนนภายใน หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางสายและยังไม่ทั่วถึง
1.1) ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน จำนวน 6 สาย
1.2) ถนนที่อยู่ในเขต อบต. ดำเนินการเอง จำนวน 104 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 59 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน - สาย
- ถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 45 สาย

 

5.2 การไฟฟ้า


- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 11 หมู่บ้าน

 

5.3 น้ำประปา


- น้ำประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที่ 1,2,3,10) จำนวน 4 หมู่บ้าน
- น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,11) จำนวน 7 หมู่บ้าน

 

5.4 โทรศัพท์

- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - แห่ง
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์

- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย) หมู่ 10 จำนวน 1 แห่ง

 

6. ระบบเศรษฐกิจ


6.1 การเกษตร


     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้าง ทั่วไป ทำนา ค้าขาย ฯลฯพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย และพืชผัก ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมมีจำนวนประมาณ 1,003 ครัวเรือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 59.77 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 11 แสดงพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไร่)

ข้าว

ถั่วเหลือง

ถั่วเขียว

อ้อยโรงงาน

พืชผัก

1

บ้านแห่

2,478

407

23

136

53

2

บ้านนาดอกไม้

1,728

92

3

142

18

3

บ้านมาลา

2,432

299

80

260

70

4

บ้านโนนเมือง

308

34

-

-

6

5

บ้านหนองบัว

346

101

-

20

7

6

บ้านเชิญ

264

114

-

45

5

7

บ้านหนองจิก

638

92

3

135

16

8

บ้านแก้งยาว

1,240

297

17

182

10

9

บ้านดอนหัน

894

176

-

9

124

10

บ้านสว่างวารี

842

-

-

25

8

11

บ้านหนองบัว

412

98

10

10

4

รวม

11,582

1,701

126

964

321

ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ส านักงานเกษตรอำเภอชุมแพ พ.ศ.2555 – 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)

 

จากตารางที่ 11 พบว่า พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ที่ประชากรปลูกมากที่สุดคือ ข้าว จำนวน 12,640 ไร่ รองลงมาคือ ปลูกถั่วเหลือง จำนวน 1,701 ไร่ และน้อยที่สุด คือ ปลูกถั่วเขียว จำนวน 126 ไร่

 

6.2 การปศุสัตว์


      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้าง ทั่วไป ทำนา ค้าขาย ฯลฯ สัตว์ที่เลี้ยงในตำบลคือ โค กระบือ เป็ด ไก่ ส่วนสัตว์น้ำที่เลี้ยง คือ ปลากินพืช และ ปลากินสัตว์

ตารางที่ 12 แสดงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ

หมู่ ที่

บ้าน

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและปลา (ัว)

ปลา (บ่อ/ไร่)

โค

กระบือ

สุกร

ไก่

เป็ด

1

บ้านแห่

150

35

40

1,132

146

4/3

2

บ้านนาดอกไม้

78

7

62

1,000

280

59/62

3

บ้านมาลา

204

47

42

200

520

64/51

4

บ้านโนนเมือง

6

-

7

544

141

44/59

5

บ้านหนองบัว

35

-

32

645

98

31/25

6

บ้านเชิญ

11

-

8

180

45

23/12

7

บ้านหนองจิก

43

-

30

935

1,460

84/79

8

บ้านแก้งยาว

23

7

8

103

280

29/20

9

บ้านดอนหัน

138

36

16

1,000

425

46/40

10

บ้านสว่างวารี

52

-

15

1,300

140

46/40

11

บ้านหนองบัว

20

-

20

387

204

30/30

รวม

857

132

280

7,426

3,739

460/421

 

ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ พ.ศ.2555 - 2557


จากตารางที่ 12 พบว่า พื้นที่พื้นที่การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพที่ ประชากรเลี้ยงมากที่สุด คือ ไก่ จำนวน 7,426 ตัว รองลงมาคือ เลี้ยงเป็ด จำนวน 3,739 ตัว และน้อยที่สุด คือ เลี้ยงกระบือ จำนวน 132 ตัว และหมู่บ้านที่เลี้ยงปลามากที่สุดคือ หมู่ 7 บ้านหนองจิก จำนวน 84 บ่อ ในพื้นที่ 79 ไร่รองลงมาคือหมู่ 3 บ้านมาลา จำนวน 64 บ่อ ในพื้นที่ 51 ไร่ และน้อยที่สุด คือ หมู่ 1 บ้านแห่

 

6.3 การบริการ

 

- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
- สถานที่พัก รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง

 

6.4 สถานที่ท่องเที่ยว


- เมืองโบราณโนนเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเมือง หมู่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

- วัดพระนอนพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเมือง หมู่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น