ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-471466 โทรสาร 043-471466 // วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 ตำบลชุมแพจะเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
825
เดือนที่แล้ว
1,197
ปีนี้
6,850
ปีที่แล้ว
2,094
ทั้งหมด
8,944
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2
ลงนาม
-:- โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป (การทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 
-:- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 
-:- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑และ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 
-:- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 
-:- โครงการ "Smart ชุมแพ" พ.ศ. 2563 
-:- การประชุมประชาคม"โคกห้วยอีเบ้าสาธารณประโยชน์" 
-:- การป้องก้นและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
-:- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
การจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชุมแพ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)โครงการชลประทานน้ำเชิญ
โบราณสถานธาตุกุดแห่น้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณโนนเมือง


    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางกุหลาบ สุขดี)
    ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (นางบัวทอง ธาตุบุรมย์)
    ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่น   จังหวัดข่อนแก่น   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร